O |WV N g/̏d
1 MICHIKO PIVO 1983.04.09 153/H
3 NAMI FIXO 1981.9.26 175/61
5? ASAI FIXO
5? YUSUKE FIXO/ALA 1983.05.04 168/55
7 KENTA FIXO/ALA 1983.10.13 166/55
8 KATSUREN GOLEIRO/FIXO 1983.00.00 162/H
9 KIMURA PIVO 1983.07.04 173/62
10 NABE GOLEIRO 1981.8.22 177/63
12 MASAKO PIVO 1986.03.25 161/H
13 TANK ALA 1977.4.8 160^??
14 MI-TA FIXO/ALA 1983.12.1 178/53
15 YUKI
17 YOSHIKA ALA
18 ISO FIXO/ALA 1983.06.16 172/H
20 TAKE FIXO
21 TUCHIDA PIVO
23 MASA ALA
31 KANEKO 1983.5.31 168/65
66 RULI PIVO